ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ BŁOGOSŁAWIONEGO JANA PAWŁA II
W ŁAPSZACH WYŻNYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka informujemy – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO” iż:

 

I. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych uczniów i rodziców/opiekunów jest Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego Jana Pawła II w Łapszach Wyżnych – z siedzibą w Łapszach Wyżnych, ul. Świętego Floriana 51, 34-442 Łapsze Niżne. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pod w/w adresem, poprzez email: spwyzne@lapszenizne.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 18 26 597 66.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email:iod@iods.pl lub pisemnie na adres: Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego Jana Pawła II w Łapszach Wyżnych – z siedzibą w Łapszach Wyżnych, ul. Świętego Floriana 51, 34-442 Łapsze Niżne.

III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe dzieci i rodziców (opiekunów prawnych) uzyskane w związku z uczęszczaniem dzieci do Szkoły oraz wykonywaniem jej statutowych zadań będą przetwarzane w celu:

1) wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej, profilaktycznej, realizowania programów nauczania, oraz wykonania innych ciążących na Szkole zadań i obowiązków wynikających ze Statutu Szkoły, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz innych ustaw i przepisów wykonawczych do tych ustaw, odnoszących się do kształcenia, wychowania, opieki profilaktyki (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO),

2) wykorzystywania wizerunku dzieci lub w innych przypadkach gdy osoba zostanie poproszona o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym zakresie i celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

3) przetwarzania danych dotyczących stanu zdrowia dziecka w związku z jego funkcjonowaniem w Szkole, przeciwwskazań do wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego, problemów emocjonalnych, psychologiczno-pedagogicznych (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit g RODO),

4) zapewnienia dzieciom i pracownikom bezpieczeństwa oraz ochrony mienia – poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego na terenie wokół Szkoły – na podstawie art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

5) wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (np. przesyłania informacji dotyczących działalności szkoły, organizacji procesu dydaktycznego itp.) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO.

 

IV. INFORMACJE O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJI NIE PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami ustawy Prawo oświatowe jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do wykonywania zadań statutowych Szkoły.

W niektórych sprawach podanie Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych dziecka może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w pkt III. W sytuacji dobrowolności podania danych osobowych zostanie Pani/Pan o tym fakcie poinformowany/a.

V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

  1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka będą tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
  2. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, np. dostawcom usług informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe, kadrowo-płacowe, doradcze – przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez odpowiednie przepisy prawa.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody, dane te będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka posiada Pani/Pan prawo do:

a) Dostępu do treści danych osobowych,
b) Otrzymania kopii danych osobowych,
c) Sprostowania danych osobowych,
d) Usunięcia danych osobowych,
e) Ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
f) Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
g) Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody,
– w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Prawa wymienione powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem.

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe lub dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI W TYM PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

X. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich.

 

Klauzula informacyjna w języku polskim

Klauzula informacyjna w języku ukraińskim /  ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ